Podczas X sesji Rady Powiatu radni przyjęli Strategię Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008 – 2015 – dokument niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie zadań m.in. z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Strategia rozwoju powiatu jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju powiatu. Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania powiatem.

Treść dokumentu:  Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego

Obowiązująca od 2008 roku Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015 stała się wraz z upływem czasu dokumentem wymagającym aktualizacji. Przeprowadzona analiza stopnia realizacji Strategii wykazała, że część zadań w niej określonych została wykonana, części nie udało się osiągnąć, a w istotnym zakresie uległa ona dezaktualizacji. Podczas analizy istniejącego dokumentu stwierdzono, że nie ma wystarczających powodów uzasadniających konieczność tworzenia nowego dokumentu strategicznego od podstaw. Zapisy Strategii do roku 2015 wymagały weryfikacji i dostosowania do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, postanowiono dokonać aktualizacji dokumentu.

Zgodnie z zasadami zarządzania polityką rozwoju opracowywanie dokumentów strategicznych powinno mieć charakter „kroczący”. To gwarantuje ciągłość i spójność działania wspierającego i stymulującego rozwój lokalny służącego podniesieniu jego efektywności.

Ponieważ w okresie, który upłynął od przyjęcia Strategii – zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz – nastąpiły rzeczywiste zmiany wpływające na rozwój Powiatu Chełmskiego, władze samorządowe uznały za zasadne i właściwe przeprowadzenie aktualizacji tego dokumentu. Dokument został przyjęty 20 sierpnia 2014 r. podczas XXIX sesji Rady Powiatu w Chełmie.

Treść dokumentu:  Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego