Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu: spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych.

W znakowaniu spraw Zespół używa symbolu „ZK”.

Do podstawowych zadań w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy:

 • realizowanie zadań obronnych państwa ustalonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony RP oraz innych przepisach szczególnych;
 • realizowanie i koordynowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • realizowanie i koordynowanie zadań z obrony cywilnej;
 • realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażanie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom, życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych, które prowadzi Pełnomocnik d.s Ochrony Informacji Niejawnych kierujący pionem ochrony w obsadzie: pracownik prowadzący kancelarię informacji niejawnych, administrator sieci komputerowej i bezpieczeństwa informacji, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego należą następujące zadania:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w przepisach szczegółowych.
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie do ewidencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
  opracowywanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”;
 • opracowywanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą o klauzuli tajności „POUFNE”;
 • opracowywanie instrukcji dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Starosta może powierzyć Pełnomocnikowi ochrony oraz pracownikom pionu ochrony wykonywanie innych zadań, jeżeli ich realizacja nie naruszy prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa wyżej.