Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych realizuje zadania związane z: edukacją i wychowaniem, kulturą i sportem oraz sprawami społecznymi.

W oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „EKS”.

Do zadań Wydziału edukacji i wychowania należy:

  • realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • zapewnianie warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, współpraca z nadzorem pedagogicznym;
  • prowadzenie lokalnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
  • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
  • przygotowanie projektu powołania i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;
  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
  • przygotowywanie zaświadczeń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
  • opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przyjmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły- prowadzonej przez inna osobę prawna lub osobę fizyczna;
  • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
  • ewidencja ilościowa wyposażenia (nisko cennych składników majątku) szkół, których prowadzenie przekazano osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub fizycznej;
  • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
  • przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz kontrola prawidłowości wydatkowania środków;
  • przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
  • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na nauczycieli mianowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat;
  • prowadzenie spraw w zakresie udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • kierowanie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu do placówek kształcenia specjalnego oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii;
  • opiniowanie arkuszy organizacji roku szkolnego powiatowych szkół i placówek, co do zgodności z przepisami prawa;
  • dokonywanie oceny lub wnioskowanie o dokonanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Do zadań Wydziału w zakresie kultury i sportu należy:

  • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków;
  • podejmowanie działań zapewniających rozwój tożsamości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
  • załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;
  • ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
  • prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu;
  • współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych z pozostałymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
  • tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;
  • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonujących na terenie powiatu;
  • współorganizowanie zawodów i imprez sportowych;
  • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowej;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
  • przygotowywanie propozycji w zakresie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw społecznych należy:

  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu;
    podejmowanie działań w celu ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych na terenie Powiatu;
  • prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Powiatu.