Biuro Samorządowe zapewnia obsługę administracyjną: Rady Powiatu, Komisji Rady , Zarządu, organizacji przyjmowania skarg i wniosków.

Do podstawowych zadań należy:

 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji;
 • techniczne przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń komisji Rady;
 • opracowywanie materiałów z obrad;
 • przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji radnych według właściwości;
 • prowadzenie rejestrów: pisemnych interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji Rady oraz uchwał Rady;
 • prowadzenie zbioru uchwał Rady;
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady, w tym stanowiących akty prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego;
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
 • udzielanie niezbędnej pomocy merytorycznej w opracowywaniu planów pracy Rady i planów pracy komisji stałych oraz informacji z realizacji tych planów;
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących radnych,
 • realizacja zadań związanych z wyborami do rady Powiatu;
 • prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Starostwa, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie sprawozdań z tego zakresu;
 • obsługa posiedzeń Zarządu;
 • prowadzenie rejestru oraz zbioru uchwał i decyzji Zarządu;
 • prowadzenie zbioru porozumień dotyczących przejęcia lub przekazania zadań do realizacji;
 • techniczna obsługa związków, stowarzyszeń, których członkiem jest powiat;
 • sporządzanie zestawienia danych do naliczania diet radnym.

W znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „BS”.