Archiwum zakładowe wykonuje zadania wynikające z obowiązującej instrukcji archiwalnej.

W znakowaniu spraw Archiwum używa symbolu “AZ”

Do podstawowych zadań archiwum Zakładowego należy:

 • przyjmowanie dokumentacji:
 • a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • b) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego;
 • c) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego;
 • d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD;
 • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 • porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w wewnętrznej komórce organizacyjnej;
 • przeprowadzenie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów;
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 • przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;
 • doradzanie wewnętrznym komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją akt zakończonych przekazanych do Archiwum Zakładowego i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych.