Starosta Chełmski: Piotr Deniszczuk
tel. 82 562-75-01, pok. 114

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:

 • organizowanie pracy Starostwa;
 • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
 • upoważnianie wicestarosty, członka Zarządu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • realizacja polityki personalnej w Starostwie;
 • wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu, a także niniejszego regulaminu;
 • kierowanie Biurem Starosty.

Starosta kieruje Starostwem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 • Wicestarosty;
 • Skarbnika Powiatu;
 • Sekretarza Powiatu;
 • Biura Starosty;
 • Wydziału Promocji i Rozwoju;
 • Wydziału Infrastruktury;
 • Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
 • Zespołu ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
 • Biura Audytu i Kontroli;
 • Zespołu Radców Prawnych.