Wydział Promocji i Rozwoju realizuje zadania związane z rozwojem Powiatu, jego promowaniem w kraju oraz za granicą, pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

W znakowaniu spraw Wydział Promocji i Rozwoju używa symbolu „PR”.

Do podstawowych zadań Wydziału Promocji i Rozwoju należy:

 • opracowywanie strategii rozwoju powiatu, jej aktualizacja oraz monitorowanie realizacji strategii;
 • inicjowanie, planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi;
 • przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków wraz z kompletnymi projektami o środki zewnętrzne;
  promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą;
 • prowadzenie monitoringu i bazy danych dotyczących możliwości inwestycyjnych na terenie Powiatu;
 • gromadzenie i aktualizacja informacji na temat możliwości pozyskiwania środków pochodzących z pomocy zagranicznej, w tym z UE;
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków (danych charakteryzujących powiat, założeń społeczno-gospodarczych, programów inwestycyjnych, itp.);
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych;
 • koordynowanie spraw związanych z realizacją i prowadzeniem dokumentacji inwestycji powiatowych realizowanych przy udziale środków finansowych pozyskiwanych od podmiotów zewnętrznych;
 • współpraca z samorządami gmin, z fundacjami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich celem poprawy infrastruktury Powiatu;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu współpracy i kontaktów zagranicznych;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie obchodów rocznic i świąt;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych o Powiecie;
 • przygotowywanie i przekazywanie mediom informacji dotyczących działań podejmowanych przez Powiat;
 • redagowanie i zamieszczanie informacji dotyczących działań podejmowanych przez powiat w serwisie internetowym Powiatu;
 • prowadzenie bazy adresowo-kontaktowej mediów województwa lubelskiego;
 • organizowanie kontaktów organów samorządu powiatowego z mediami;
 • współdziałanie z mediami z zakresu promocji powiatu oraz współpracy zagranicznej.