Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych realizuje zadania związane z: edukacją i wychowaniem, kulturą i sportem oraz sprawami społecznymi.

W oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „EKS”.

Do zadań Wydziału edukacji i wychowania należy:

 • realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • zapewnianie warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, współpraca z nadzorem pedagogicznym;
 • prowadzenie lokalnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
 • przygotowanie projektu powołania i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;
 • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
 • przygotowywanie zaświadczeń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
 • opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przyjmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły- prowadzonej przez inna osobę prawna lub osobę fizyczna;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • ewidencja ilościowa wyposażenia (nisko cennych składników majątku) szkół, których prowadzenie przekazano osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub fizycznej;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 • przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz kontrola prawidłowości wydatkowania środków;
 • przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na nauczycieli mianowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat;
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • kierowanie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu do placówek kształcenia specjalnego oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii;
 • opiniowanie arkuszy organizacji roku szkolnego powiatowych szkół i placówek, co do zgodności z przepisami prawa;
 • dokonywanie oceny lub wnioskowanie o dokonanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Do zadań Wydziału w zakresie kultury i sportu należy:

 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków;
 • podejmowanie działań zapewniających rozwój tożsamości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
 • załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;
 • ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu;
 • współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych z pozostałymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
 • tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu;
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonujących na terenie powiatu;
 • współorganizowanie zawodów i imprez sportowych;
 • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowej;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
 • przygotowywanie propozycji w zakresie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw społecznych należy:

 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu;
  podejmowanie działań w celu ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych na terenie Powiatu;
 • prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Powiatu.