Skarbnik Powiatu, Dyrektor Wydziału: Agata Niemczyk
tel. 82 562-75-06, pok. 120,
e-mail: finanse@powiatchelmski.pl

Wydział Budżetu i Finansów wykonuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej. W znakowaniu spraw Wydział Budżetu i Finansów używa symbolu „FN”.

Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy:

 • przygotowywanie projektu uchwały budżetowej Powiatu oraz jej zmian;
 • przygotowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian;
 • przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych;
 • przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek;
 • opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi;
 • opracowywanie projektu planu finansowego Starostwa oraz jego zmian;
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych podległych jednostek budżetowych celem zapewnienia zgodności tych planów z uchwałą budżetową;
 • nadzorowanie prawidłowości dokonywanych zmian przez kierowników jednostek organizacyjnych pod kątem ich zgodności z udzielonymi przez Zarząd upoważnieniami;
 • przygotowywanie zawiadomień do podległych jednostek budżetowych o zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu;
 • nadzorowanie prawidłowości realizacji budżetu Powiatu oraz bieżąca analiza jego wykonywania;
 • opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
 • opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu;
 • opracowywanie informacji o stanie mienia Powiatu;
 • przekazywanie środków budżetowych podległym jednostkom budżetowym na pokrycie wydatków budżetowych oraz nadzorowanie prawidłowości gospodarowania tymi środkami;
 • dokonywanie kontroli sprawozdań złożonych przez kierowników podległych jednostek budżetowych;
 • sporządzanie łącznych i zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych;
 • sporządzanie bilansu z wykonania budżetu, łącznych sprawozdań finansowych oraz bilansu skonsolidowanego;
 • pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi;
 • prowadzenie rachunkowości Starostwa i budżetu Powiatu;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych Starostwa i Powiatu oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych;
 • nadzór nad terminowym uiszczaniem należności z tytułu dochodów oraz podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do ich wyegzekwowania;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowych składników majątkowych;
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu podatku VAT oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;
 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych należności oraz prowadzenie odpowiednich ewidencji i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i ich wyrejestrowywanie;
 • naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 • regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów;
 • prowadzenie prac związanych z wyborem banku do wykonywania obsługi bankowej, udzielenia kredytu oraz lokowania wolnych środków budżetowych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad rachunkowości, zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.