Do podstawowych zadań Biura Starosty należy:

 • prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
 • prowadzeniu akt osobowych pracowników Starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie i na dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu;
 • prowadzeniu spraw związanych z okresową oceną pracowników Starostwa dokonywaniu okresowych kontroli dyscypliny pracy w Starostwie;
 • koordynacja czasu pracy pracowników, w tym indywidualnego i skróconego czasu pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkowa i dyscyplinarną pracowników;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie zatrudnienia w Starostwie pracowników w ramach prac interwencyjnych, staży absolwenckich i innych form aktywizacji zawodowej;
 • współpraca ze szkołami i uczelniami w zakresie organizacji praktyk;
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 • gromadzenie przedkładanych przez pracowników oświadczeń o działalności gospodarczej;
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 • prowadzenie spraw z zakresu nadawania odznaczeń, medali lub tytułów;
 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 • planowanie wydatków osobowych Starostwa;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 • prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty;
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.

W znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ST”.