SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Zespół powołany Zarządzeniem Starosty Chełmskiego Nr 104/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

funkcja stanowisko służbowe
Przewodniczący zespołu Starosta Chełmiński
Zastępca Przewodniczącego zespołu Wicestarosta
Członek Zespołu Komendant Miejski Policji w Chełmie
Członek Zespołu z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie
Członek Zespołu Komendant Placówki w Dorohusku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich SP w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Infrastruktury SP w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa SP w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych SP w Chełmie
Członek Zespołu Pracownik Zespołu Do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego SP w Chełmie, pełniący funkcję Sekretarza Zespołu